Liên hệ
Hotline: 096.946.3210 Tel:0243.972.9354
Điều hướng AutoPart

Aver Camera

Kiểu xem:

AVer Audio 5m Vc520 Speakerphone Cable

Giá: 650,000 VNĐ

Mô tả: AVer VC520 Extension Camera Cable AVer Audio 5m Vc520 Speakerphone Cable

Mua hàng

Cáp Aver 064AOTHERCDC Kết Nối Camera Hội Nghị Truyền Hình Aver CAM520 Với Máy Tính Computer RS232 Cable Mini Din 8 Pin Male to DB9 Female

Giá: 550,000 VNĐ

Mô tả: Cáp Aver 064AOTHERCDC Kết Nối Camera Hội Nghị Truyền Hình Aver CAM520 Với Máy Tính Computer RS232 Cable Mini Din 8 Pin Male to DB9 Female

Mua hàng

Cáp Aver 064AOTHERBPK Kết Nối Camera Hội Nghị Truyền Hình Aver CAM520 Với Máy Tính Computer RS232 Cable Mini Din 8 Pin Male to DB9 Female

Giá: 550,000 VNĐ

Mô tả: Cáp Aver 064AOTHERBPK Kết Nối Camera Hội Nghị Truyền Hình Aver CAM520 Với Máy Tính Computer RS232 Cable Mini Din 8 Pin Male to DB9 Female

Mua hàng

Cáp Aver 064AOTHERB66 Connected Controller Camera Hội Nghị Truyền Hình Aver CAM540 Với Máy Tính Computer RS232 Cable Mini Din 6 Pin Male to DB9 Female

Giá: 450,000 VNĐ

Mô tả: Cáp Aver 064AOTHERB66 Connected Controller Camera Hội Nghị Truyền Hình Aver CAM540 Với Máy Tính Computer RS232 Cable Mini Din 6 Pin Male to DB9 Female

Mua hàng

Cáp Aver 064AOTHERCDC Kết Nối Trực Tiếp với Camera Hội Nghị Truyền Hình Aver CAM520 Với Máy Tính Computer RS232 Cable Mini Din 9 Pin Male to DB9 Female

Giá: 850,000 VNĐ

Mô tả: Cáp Aver 064AOTHERCDC Kết Nối Trực Tiếp với Camera Hội Nghị Truyền Hình Aver CAM520 Với Máy Tính Computer RS232 Cable Mini Din 9 Pin Male to DB9 Female

Mua hàng

Cáp Aver 064AOTHERB66 Kết Nối Camera Aver VC540 Với Máy Tính Computer RS232 Cable Mini Din 6 Pin Male to DB9 Female Length 10M

Giá: 1,500,000 VNĐ

Mô tả: Cáp Aver 064AOTHERB66 Kết Nối Camera Aver VC540 Với Máy Tính Computer RS232 Cable Mini Din 6 Pin Male to DB9 Female Length 10M

Mua hàng
Chat Zalo